gobi_gravy-removebg-preview

Chinese Gravy

Gobi Manchurian Gravy                         –120/-

Mushroom Manchurian Gravy              – 135/-

Paneer Manchurian Gravy                     – 135/-

Baby-corn Manchurian Gravy              – 135/-

Veg-Manchurian Gravy                          – 130/-

Chilli Mushroom Gravy                           – 150/-

Chilli  Gobi Gravy                                      – 130/-

Chilli Paneer Gravy                                  – 150/-

Chilli Baby-corn Gravy                           – 150/-