Uttapam Special

Uttapam                                                – 50/-

Ghee Uttapam                                     – 80/-

Podi Uttapam                                       – 70/-

Podi Onion Uttapam                            – 90/-

Tomato Uttapam                                 – 70/-

Ghee Podi Onion Uttapam                 – 90/-

Butter Uttapam                                    – 75/-

China Onion Uttapam                        – 110/-

Gingelly Onion Uttapam                     – 80/-

Taste Uttapam                                      – 100/-

Paneer Uttapam                                  – 110/-

Masala Uttapam                                  – 90/-

Gobi Uttapam                                        – 100/-

Set Dosa Vada Curry                            – 100/-

pngegg (4)